Våra uppdragsgivare

Bakom Husumgården finns cirka 150 enskilda personer och sammanslutningar från det lokala civilsamhället. Tillsammans vill vi möjliggöra idén om en öppen och inkluderande plats för möten och kultur. Följande föreningar står bakom oss:

Godmersta Intresseförening
Grundsunda Församling

Husums Socialdemokratiska Förening
Ledarklubben Husums fabrik

PRO Grundsunda
Sv Pappersindustriarbetarförbundet avd 143

Att vara medlem innebär att ta ställning för föreningens syfte och värdegrund samt att tillsammans med andra medlemmar skapa en grund för finansiering av verksamheten. Medlemskap fås genom att betala en eller flera insatser. En insats är 200 kronor. Medlem som vill avsluta sitt medlemskap har rätt att få tillbaka inbetald insats. Medlemskapet har ingen årlig avgift.

Bli medlem
Om du delar föreningens syfte och värdegrund – presenteras nedan – swisha då in det belopp som motsvarar det antalet insatser du vill göra. Skannas QR-koden är en stycken insats förvald. Vid fler insatser anges numret manuellt med det belopp som motsvarar antalet insatser. Ange alltid personnummer eller organisationsnummer om det gäller en förening. Anledningen till att personnummer måste anges är att insatsen är ett skuldebrev som föreningen behöver kontoföra på ett säkert sätt.

Syfte

Föreningen Husumgården är en ideell förening med syfte
att vara en demokratisk mötesplats för kultur-, bildnings-, konferens- och eventverksamhet
att arrangera, samordna och utveckla verksamheter inom konst, film, dans, teater, konserter och andra upplevelseformer
att samverka med civilsamhällets aktörer och medverka till nya sociala företag
att aktivt verka för bildningsverksamhet i våra lokaler
att förvalta, utveckla och upplåta allmänna samlingslokaler
att erbjuda olika former av konferens- och servicetjänster
att bedriva kafé-, catering- och restaurangverksamhet

Värdegrund

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet vilar på en övertygelse om jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. Vi menar att varje människa är unik med sina behov, drömmar och tankar med både förmåga och rätt att själv välja sättet att leva sitt liv på. Vi tror att mångfald i sig är en styrka och att varje människa är lika värdefull oavsett könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

Vi är en demokratisk mötesplats som står upp för den föreningstradition som format vårt moderna samhälle. Det innebär att vi tar avstånd från rasistiska och antidemokratiska grupperingar som hotar den frihet vi vill leva i.

En plats för kultur
Vi är övertygade om att kultur har en central roll i att forma och utveckla både individer och det demokratiska samhället. Den bidrar till ökad förståelse för olika perspektiv och ger oss möjlighet att utforska och uttrycka vår identitet. Positiva effekter på folkhälsa, social hållbarhet och platsattraktivitet får effekter på hela samhället. Vi är övertygade om att kultur ger mening och livsglädje.

En plats för möten
Vi vill vara en arena där fria tankar, debatt och berättelserna får utmana, stärka och förena oss. En plats där lärandet och det goda samtalet får ta plats. Framför allt vill vi vara en plats för glädje och gemenskap.

Uppbyggnad

Som medlem kan du vara med och besluta om viktiga frågor på föreningsstämman – föreningens högsta beslutande möte. Enskild medlem som har betalat en eller flera insaster har en röst medan föreningsmedlem har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat femtal av sina insatser, dock högst tio röster. Föreningsstämman utser en styrelse att leda verksamheten när inte stämman är samlad. Stämman utser även ett revisionsteam som har en granskande funktion samt en valberedning som ska föreslå stämman lämpliga kandidater till de val som görs.

Till styrelsens hjälp finns ett antal verksamhetsråd som leds av en av styrelsen utsedd person. Att ingå i ett verksamhetsråd är en ideell syssla. Verksamhetsråden planerar kulturutbudet tillsammans med en kulturhuschef.

Kulturhuschefen utses av styrelsen och har ansvaret att leda och utveckla verksamheten. Det innebär att leda det dagliga arbetet, vara chef för anställd personal och samordna de volontärgrupper som sköter praktiska saker i samband med evenemang. En viktig ideell syssla är scenmästaren som tillsammans med kulturhuschefen säkerställer att scen och salong uppfyller den standard vi vill ha.