Med sikte på 2030

Vår drivkraft

Vi ska uppfattas som en erkänd samhällsaktör

Vårt hus ska vara en demokratisk arena och ett kulturnav i lokalsamhället, väl etablerat i hela vår kommun och en förebild i vår region. Vi bejakar det fria kulturlivet samtidigt som vi verkar för goda samarbeten med kommunen, skolan, civilsamhället och ortens företagare.

Vi ska ständigt utveckla vår verksamhet

Vi är stolta över de mer än 90 år som huset har tjänat människorna i vår bygd. Vår ambition är att ständigt vara ett hus i tiden, en relevant mötesplats präglad av mångfald – både av människor och verksamheter. Det innebär att vi ständigt behöver utveckla och variera det kulturella programmet med olika konstformer, föreläsningar, workshops och evenemang. Vi strävar efter att söka samarbeten med de kulturproducenter och arrangörer som vill verka hos oss.

Vi vill ta ställning och arbeta för ett sammanhållet samhälle

Vi erbjuder en mix av verksamheter som tillsammans skapar en bredd av kultur och mötesplatser. Vi vill vara modiga och våga testa nya idéer. Vi vill utmana människor genom att öppna vårt hus för sådant som inte alltid uppfattas som självklart. Vi har idéer, ett entreprenöriellt förhållningssätt och vill etablera relationer och samverka med andra. Vi ska utveckla vår information och kommunikation genom satsningar på marknadsföring, sociala medier samt organisera ett nätverk av kulturambassadörer i skolan och bland föreningarna.

Vår verksamhetsidé

Vi ser oss som ett centrum för kultur, bildning och möten

Vi ska erbjuda ett brett utbud – som arrangör, samverkanspart eller genom att upplåta vårt hus till andra. Genom samverkan i lokalsamhället breddar vi vårt utbud ännu mer. Vi vill att vårt hus ska hålla öppet även mellan programverksamheterna, vara en spontan mötesplats för människor i alla åldrar. En viktig grupp för oss är barn och unga. De äldre har i mångt och mycket redan etablerat sig i huset, men utbudet för gruppen besökare ”mitt i livet” behöver stärkas.

Vi vill vara en professionell arrangör av kultur

Vi vill stärka banden till regionala och nationella kulturinstitutioner såsom Folkets Hus och Parker, Riksteatern och Scenkonst Västernorrland. Vi behöver satsa på teknik av hög standard för att kunna erbjuda den bästa upplevelsen. Vår ambitionsnivå ska vara hög.

Vi tror på kulturens samhällsnytta

Vi behöver ständigt söka oss till nya målgrupper för att uppfattas som hela folkets hus. Vi gör detta för att vi är övertygade om att kultur ökar människors tillit till varandra och därmed bygger det goda samhället. Kulturen är kittet som får vårt samhälle att hänga ihop, bli hållbart och skapa meningsfulla sammanhang.

Vår förening

Vi vill utveckla den öppna demokratiska mötesplatsen för ett ökat engagemang och inflytande

Som en demokratisk mötesplats är vi med och formar samtiden med ökad integration, delaktighet och inflytande för våra besökare. Lokalernas tillgänglighet, husets öppettider och kontinuitet i verksamheten ska prioriteras. Vi arbetar aktivt för att andra aktörer ska använda våra lokaler och vill att de ska känna delaktighet, att detta är ”deras” hus.

Vi vill öka mångfalden bland ideellt engagerade, anställda och besökare

Vi vill hela tiden utveckla utbudet av kultur, såväl den breda kulturens huvudströmningar som den smala kulturens förmåga till gestaltning av en tanke, åsikt, känsla eller fantasi. Vi tror att civilsamhällets aktörer är viktiga för att möta lokala behov och driva aktiviteter. Likaså studieförbunden med sin tradition inom folkbildningen. Vi vill se fler ideellt engagerade som brinner för kultur och bildning.

Vi vill bedriva verksamheter som är miljömässigt och socialt hållbara

All verksamhet i Husumgården ska präglas av ett miljömässigt och socialt hållbart ställningstagande. Vi vill utveckla värdskapet så att besökare och kulturutövare får en bra upplevelse. Vi strävar alltid efter att leverera hållbara och kvalitativa servicetjänster åt våra kunder. Vi vill vara med och starta nya sociala och affärsdrivande företag, till exempel ett lokalt eventbolag.

Våra resurser

Vi vill verka för en breddad och långsiktig hållbar finansiering

Den kommersiella kulturen är viktig men det fria kulturlivet är så mycket mer. Vissa delar av verksamheten kommer inte att kunna bära sina egna kostnader. Uppdraget är här viktigare än lönsamhet. Tillsammans med publikintäkter utgör uppdragsavtal och sponsring viktiga finansieringsformer. Vinster från kommersiella servicetjänster används i kulturverksamheten och utveckling genomförs med hjälp av offentliga projektstöd.

Vi ser ideellt engagemang och anställdas arbete som ett komplement till finansiella resurser

Det ideella engagemanget spelar en avgörande roll för att verksamhet ska fungera och är viktig för att skapa den öppna demokratiska mötesplatsen. Som ett komplement till bildnings- och evenemangsverksamheten erbjuder vi våra lokaler och resurser för kommersiella ändamål. Det kan handla om konferens- och mötesverksamhet under dagtid såväl som att marknadsföra, paketera och hyra ut teknik/tjänster inom till exempel ljud, ljus, scen och kulturpedagogik.

Vi vill definiera och möta samhällsutmaningar tillsammans med andra

Vi tror på ett starkt samhällsentreprenörskap och strävar mot fler företagssamarbeten och nya uppdragsavtal. Vi vill vara en aktiv part i dialogen om lokalsamhällets utveckling, inte minst genom ett nära samarbete med Grundsunda Framtidsgrupp Bygdsam. Vi ser oss själva som den viktigaste pusselbiten i arbetet mot ett Grundsunda 2030.

Fastställd av föreningsstämman den 21 maj 2024